12:00 Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024

Công bố chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2024

15/07/2024 09:49

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 6 và quý II năm 2024; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng...

Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 5/2024

24/06/2024 10:11

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng 5 năm 2024; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình và...

Triển khai thực hiện chỉ đạo của UBND tỉnh về việc tăng cường công tác quản lý hoạt động đầu tư xây dựng trên địa bàn tỉnh

20/06/2024 14:53

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 4729/UBND-CN ngày 31/5/2024 về việc triển khai Công văn số 2189/BXD-HĐXD ngày 21/5/2024 của Bộ Xây dựng về việc tăng cường công tác quản lý hoạt...

Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 4 năm 2024

16/05/2024 14:07

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng 4 năm 2024; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình và...

Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2024

25/04/2024 09:03

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 1, 2, 3 và quý I năm 2024; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây...

Bồi thường, hỗ trợ đối với công trình hạ tầng kỹ thuật (cáp điện, đường cấp thoát nước và các công trình hạ tầng kỹ thuật khác).

11/04/2024 14:21

Sở Xây dựng nhận được Công văn số 376/BQLDAGTNN-ĐBGPMB ngày 05/4/2024 của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình giao thông và nông nghiệp phát triển nông thôn Đắk Lắk về việc bồi thường, hỗ trợ đối với...

Triển khai thực hiện Công văn số 652/BXD-KTXD ngày 19/02/2024 của Bộ Xây dựng

26/02/2024 08:06

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND tỉnh tại Công văn số 1358/UBND-CN ngày 22/02/2024 về việc giao Sở Xây dựng triển khai thực hiện Công văn số 652/BXD-KTXD ngày 19/02/2024 của Bộ Xây dựng về việc tổ...

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2023.

15/01/2024 15:47

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 12, quý IV và năm 2023; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây...

Công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk năm 2023 theo quy định tại Thông tư số 11/2021/TT-BXD

12/01/2024 08:12

Sở Xây dựng công bố đơn giá nhân công xây dựng, giá ca máy và thiết bị thi công trên địa bàn tỉnh năm 2023

Công bố Chỉ số giá xây dựng năm 2021 so với năm 2015 trên địa bàn tỉnh Đắk Lắk

10/01/2024 13:40

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng năm 2021 so với năm 2015; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định chuyển đổi giá trị chỉ số giá xây dựng.

Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2023

18/12/2023 13:59

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 11 năm 2023; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công...

Chỉ số giá xây dựng tháng 10/2023

07/11/2023 15:13

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 10 năm 2023; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công...

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2023

12/10/2023 13:46

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 9 và quý III năm 2023; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng...

Công bố Chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2023

12/09/2023 13:56

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 8 năm 2023; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình...

Quyết định về việc công bố chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2023

08/08/2023 15:21

Công bố Tập chỉ số giá xây dựng tháng 7 năm 2023; kèm theo Quyết định này để các cơ quan, tổ chức, cá nhân tham khảo, sử dụng vào việc xác định, điều chỉnh Tổng mức đầu tư, dự toán xây dựng công trình...