12:49 Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024

Bộ Xây dựng

STT Tên văn bản Trích yếu
1 Chỉ thị số 02/CT-BXD ngày 20/6/2017 của Bộ Xây dựng Về việc đổi mới, tăng cường công tác đảm bảo an toàn lao động trong thi công xây dựng công trình Chi tiết
2 Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật Thông tư số 28/2012/TT-BKHCN ngày 12/12/2012 của Bộ khoa học và Công nghệ quy định về công bố hợp chuẩn, công bố hợp quy và phương thức đánh giá sự phù hợp với Tiêu chuẩn, Quy chuẩn kỹ thuật Chi tiết
3 Thông tư số 15/2014/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2014/BXD. Thông tư số 15/2014/TT-BXD ban hành Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Sản phẩm, hàng hóa vật liệu xây dựng, mã số QCVN 16:2014/BXD. Chi tiết
4 Quyết định 1331/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung về công tác thẩm tra thiết kế xây dựng Quyết định 1331/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng về việc công bố thủ tục hành chính ban hành mới, sửa đổi, bổ sung về công tác thẩm tra thiết kế xây dựng Chi tiết
5 Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 6 tháng 02 năm 2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Chi tiết
6 Thông tư số 11/2014/TT-BXD, Thông tư Bộ Xây dựng Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình Thông tư số 11/2014/TT-BXD, Thông tư Bộ Xây dựng Quy định công khai thông tin về năng lực hoạt động xây dựng của tổ chức, cá nhân tham gia hoạt động xây dựng công trình Chi tiết
7 Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 về quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ Thông tư số 10/2014/TT-BXD ngày 11/7/2014 về quy định một số nội dung về quản lý chất lượng xây dựng nhà ở riêng lẻ Chi tiết
8 Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Thông tư số 09/2014/TT-BXD ngày 10/7/2014 về sửa đổi, bổ sung một số điều tại các Thông tư hướng dẫn Nghị định số 15/2013/NĐ-CP ngày 06/02/2013 của Chính phủ về quản lý chất lượng công trình xây dựng Chi tiết
9 Quyết định 634/QĐ-BXD ngày 09 tháng 6 năm 2014 cua3 Bộ trưởng Bộ xây dựng Về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013 Quyết định 634/QĐ-BXD ngày 09 tháng 6 năm 2014 cua3 Bộ trưởng Bộ xây dựng Về việc Công bố Suất vốn đầu tư xây dựng công trình và giá xây dựng tổng hợp bộ phận kết cấu công trình năm 2013 Chi tiết
10 Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ xây dựng về việc Công bố định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. Quyết định số 594/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ xây dựng về việc Công bố định mức dự toán Duy trì hệ thống chiếu sáng đô thị. Chi tiết
11 Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ xây dựng về việc Công bố định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị Quyết định số 592/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ xây dựng về việc Công bố định mức dự toán Thu gom, vận chuyển và xử lý chất thải rắn đô thị Chi tiết
12 Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ xây dựng về việc Công bố định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị Quyết định số 591/QĐ-BXD ngày 30 tháng 5 năm 2014 của Bộ xây dựng về việc Công bố định mức dự toán Duy trì hệ thống thoát nước đô thị Chi tiết