13:05 Thứ ba , Ngày 23 Tháng 07 Năm 2024

Sở Xây dựng

STT Tên văn bản Trích yếu
1 Kế hoạch công tác thông tin đối ngoại năm 2023 của Sở Xây dựng Tạo chuyển biến về nhận thức trong đội ngũ công chức, viên chức và người lao động trong toàn Sở về công tác thông tin đối ngoại trong tình hình mới; chủ động mở rộng và nâng cáo hiệu quả các hoạt động thông tin đối ngoại nhằm thúc đẩy các hoạt động g Chi tiết
2 Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 Sở Xây dựng ban hành Chương trình Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí năm 2023 Chi tiết
3 Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Kế hoạch số 2989/KH-SXD ngày 26/10/2022 về Kế hoạch Triển khai Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2022. Chi tiết
4 Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 của Sở Xây dựng Kế hoạch chuyển đổi số và bảo đảm an toàn thông tin mạng năm 2023 của Sở Xây dựng. Chi tiết
5 Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của Khối Văn phòng Sở Xây dựng Quyết định số 118/QĐ-SXD ngày 23/6/2022 về việc ban hành Danh mục tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, máy móc, thiết bị chuyên dùng của Khối Văn phòng Sở Xây dựng Chi tiết
6 Kế hoạch Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021 của Sở Xây dựng Kế hoạch số 2520/SXD-VP ngày 20/10/2021 vệc việc Nâng cao Chỉ số cải cách hành chính và Chỉ số hài lòng về sự phục vụ của cơ quan hành chính Nhà nước năm 2021 của Sở Xây dựng. Chi tiết
7 Quyết định Về việc ban hành Quy chế Văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk Ngày 28/9/2021 Sở Xây dựng ban hành Quy chế Văn hoá công sở và Quy tắc ứng xử của công chức, viên chức, người lao động thuộc Sở Xây dựng tỉnh Đắk Lắk Chi tiết
8 Quyết định ban hành quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Sở Xây dựng Quyết định số 79/QĐ-SXD ngày 13/5/2021 của Sở Xây dựng ban hành Quy chế bảo đảm an toàn, an ninh thông tin mạng của Sở Xây dựng Chi tiết
9 Kế hoạch đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 Nâng cao toàn diện chất lượng, hiệu quả hoạt động đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức, đáp ứng yêu cầu của thời kỳ mới; Bảo đảm nâng cao năng lực, kỹ năng thực thi công vụ được giao; ý thức trách nhiệm, đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp; gắn đào tạo, bồi dưỡng với nhu cầu quy hoạch sử dụng lâu dài; Tăng cường trách nhiệm và tạo điều kiện cho cán bộ, công chức, viên chức tham gia hoạt động đào tạo, bồi dưỡng một cách tích cực. Chi tiết
10 Kế hoạch tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức năm 2021 Bám sát Nghị quyết của Tỉnh ủy và các Nghị quyết của HĐND tỉnh về nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện kế hoạch phát triển KT – XH và dự toán ngân sách năm 2021 và chương trình, Kế hoạch của Ngành xây dựng 2021 thực hiện Quyết định UBND tỉnh Đắk Lắk về việc ban hành Chương trình hành động Thực hiện Nghị của Chính phủ, Nghị quyết của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh và các Nghị quyết của Hội đồng nhân dân về phương hướng, nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu thực hiện Kế hoạch phát triển KT – XH và Dự toán ngân sách nhà nước năm 2021 Chi tiết
11 Kế hoạch Rà soát, đánh giá thủ tục hành chính năm 2021 Kịp thời phát hiện để bãi bỏ hoặc sửa đổi những thủ tục hành chính không phù hợp, phức tạp, phiền hà; bổ sung thủ tục hành chính cần thiết, đáp ứng nhu cầu thực tế; bảo đảm quy định thủ tục hành chính đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, tiết kiệm thời gian, chi phí, công sức của đối tượng và cơ quan thực hiện thủ tục hành chính. Chi tiết
12 Kế hoạch kiểm soát thủ tục hành chính năm 2021 Đảm bảo công tác kiểm soát TTHC một cách hiệu quả, 100% TTHC được công khai, niêm yết đầy đủ trên trang thông tin điện tử của Sở.... Chi tiết
13 Kế hoạch tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2021 Tuyên truyền, phổ biến kịp thời các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước đến từng cán bộ, công chức, viên chức và người lao động trong cơ quan.... Chi tiết
14 Kế hoạch xây dựng, kiểm tra, rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL của HĐND, UBND tỉnh năm 2021 Triển khai kịp thời, đồng bộ có hiệu quả các nhiệm vụ liên quan đến công tác văn bản QPPL; Nâng cao ý thức, trách nhiệm; bảo đảm sự phối hợp chặt chẽ giữa các phòng, chi cục thuộc Sở và các đơn vị liên quan trong việc xây dựng, kiểm tra rà soát, hệ thống hóa văn bản QPPL. Chi tiết
15 Kế hoạch Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2021 Triển khai có chất lượng, hiệu quả nhiệm vụ quản lý công tác thi hành pháp luật về xử lý vi phạm hành chính theo quy định tại Luật Xử lý vi phạm hành chính ngày 20/6/2012; Nghị định số 81/2013/NĐ-CP ngày 19/7/2013... Chi tiết
16 Kế hoạch triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính tại Sở Xây dựng Triển khai Kế hoạch số 1480/KH-UBND ngày 22/02/2021 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về triển khai thi hành Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Xử lý vi phạm hành chính trên địa bàn tỉnh Chi tiết
17 Kế hoạch ứng dụng và phát triển CNTT năm 2021 Phát triển hạ tầng, nhân lực, tăng cường trang thiết bị tin học đáp ứng yêu cầu ứng dụng CNTT trong hoạt động cơ quan và cải thiện chỉ số ứng dụng CNTT của Sở Xây dựng....Thiết lập môi trường điện tử hiện đại, minh bạch, thuận lợi cho người dân, tổ chức, doanh nghiệp tiếp cận thông tin, phản ánh kiến nghị, đề xuất ý kiến với CQNN. Chi tiết
18 Kế hoạch tuyên truyền CCHC năm 2021 Nhằm nâng cao nhận thức của công chức, viên chức về ý nghĩa, mục tiêu, tầm quan trọng của công tác cải cách hành chính, tạo sự đồng thuận, nhất trí cao nhằm tập hợp và phát huy tối đa mọi nguồn lực để thực hiện có hiệu quả công tác cải cách hành chính. Từ đó, có thái độ tích cực, động cơ đúng đắn, hăng hái tham gia vào công cuộc CCHC của tỉnh nói chung và Kế hoạch thực hiện CCHC của cơ quan... Chi tiết
19 Kế hoạch Cải cách hành chính năm 2021 của Sở Xây dựng Đắk Lắk Chủ đề về cách hành chính năm 2021: “Tăng cường giải quyết thủ tục hành chính trên môi trường điện tử ”. Chi tiết
20 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính (CCHC) năm 2021 Kiểm tra việc thực hiện công tác CCHC tại các phòng, đơn vị trực thuộc Sở nhằm góp phần tăng cường kỷ luật, kỷ cương, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của nền hành chính nhà nước... Chi tiết
21 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Ngày 07/01/2021 Sở Xây dựng ban hành Kế hoạch số 31/KH-SXD về công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Chi tiết
22 Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Thực hiện Kế hoạch số 11392/KH-UBND ngày 21/12/2020 của UBND tỉnh Đắk Lắk về Công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021; Sở Xây dựng xây dựng Kế hoạch công tác phòng, chống tham nhũng năm 2021 Chi tiết
23 Sở Xây dựng ban hành kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. Kế hoạch số 2643/SXD-VP ngày 16/09/2020 của Sở Xây dựng ban hành kế hoạch Ứng dụng công nghệ thông tin trong hoạt động của cơ quan nhà nước, phát triển chính quyền số và bảo đảm an toàn thông tin mạng giai đoạn 2021-2025. Chi tiết
24 Sở Xây dựng cung cấp danh sách Người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí Sở Xây dựng cung cấp danh sách Người phát ngôn, cung cấp thông tin cho báo chí (bổ sung) Chi tiết
25 QUYẾT ĐỊNH Về việc cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng Đợt 01-2020 Quyết định cấp chứng chỉ hành nghề hoạt động xây dựng cho 06 cá nhân và điều chỉnh, bổ sung nội dung chứng chỉ hành nghề cho 04 cá nhân Chi tiết
26 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 Kế hoạch Kiểm tra công tác cải cách hành chính năm 2020 Chi tiết
27 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 KẾ HOẠCH Ứng dụng công nghệ thông tin năm 2020 Chi tiết
28 KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN PHỔ BIẾN PHÁP LUẬT Chi tiết
29 "KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng " "KẾ HOẠCH Theo dõi tình hình thi hành pháp luật và Quản lý xử lý vi phạm hành chính năm 2020 của Sở Xây dựng " Chi tiết
30 KẾ HOẠCH Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong lĩnh vực xây dựng năm 2020 KẾ HOẠCH Rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND tỉnh trong lĩnh vực xây dựng năm 2020 Chi tiết